De eerste dingen zijn nog niet voorbij gegaan dames!


En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbaring 21:4
Er wordt ons vaak een evangelie voor geschilderd waar wij als gelovige vrouwen het erg goed zouden moeten hebben, geen ziekte, geen verdriet, succesvol, carrière maken. Het woord zelfontplooiing komen we tegenwoordig veel tegen, een beetje googelen en dan vind je de definitie van zelfontplooiing: op eigen houtje de eigen vermogens verder ontwikkelen. Een eeuw na de opkomst van het feminisme is dit gedachtegoed ook in het lichaam van de Here Jezus Christus gekomen. Als we gaan kijken naar de eerste gemeentes dan zien we daar de gelovige vrouwen zich bezig houden met hele andere dingen dan zelfontplooiing, ze waren dienend bezig, hielpen mee met de verspreiding van het evangelie door goede werken, zorg te dragen voor man en kinderen, alleenstaande, voor weduwe, wezen en de armen, precies wat de Here Jezus had opgedragen; Mattheus 5: 16. laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Paulus roept in 1 Timotheüs 2:10 juist de vrouwen op om zich niet met opvallende uiterlijkheden te bekleden maar met goede werken wat past bij vrouwen die belijden godvrezend te zijn.
Gehoorzaam worden
Jezus leven was naar aardse maatstaven niet succesvol, Hij ontplooide zichzelf niet, in Filippenzen 2:8 wordt beschreven dat de Here Jezus zichzelf ontledigd heeft, Hij nam de gestalte van een slaaf aan. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. De Here Jezus deed de wil van de Vader, Hij ging door het lijden heen, Hij kwam om te dienen. Het mooie is wanneer we tot geloof komen dat we Met Christus gekruisigd zijn en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, Galaten 2:20. We mogen elke dag weer sterven aan onszelf, door de verdrukkingen in ons leven worden we met Christus gelijkvormig. Het gaat niet meer om wat wij willen maar om Gods wil in ons leven. Juist in onze dagelijkse bezigheden mogen we de Heere bidden dat de volgende tekst een hartgesteldheid mag worden; Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf, Filippenzen 2:3.
De ander troosten
We hoeven als gelovige vrouwen niet verbaasd te staan dat er verdrukking en daardoor lijden in ons leven is. In moeilijke omstandigheden in mijn leven kwam ik erachter dat alles wat ik mee maak tot opbouw van het lichaam van Christus is; De God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukkingen zijn, met de vertroosting waarmee wijzelf door God getroost worden, 2 Korinthe 1:4. Doordat we zelf lijden mee maken, krijgen we fijngevoeligheid voor de ander in moeilijke omstandigheden in woorden maar ook in werken. We weten hoe fijn het is om bemoedigd te worden of praktische hulp te krijgen. We kunnen niet iedereen helpen, maar als we onze dagen over geven aan de Heere Jezus dan worden we door Gods Geest geleid in wat we mogen doen. Praktische ideeën kunnen zijn; gastvrij zijn, elkaar helpen in het huishouden, maaltijd koken  i.g.v ziekte of zwangerschap, kookroosters rondom verhuizingen, kaartje sturen, iets creatiefs maken, niet tot onze eer, maar dat de mensen onze werken zullen zien en onze Vader die in de hemel is zullen verheerlijken.


Lente win actie


Heerlijk nu het weer lente is, de opkomende bloemetjes, bloesemknopjes die wachten op het zonlicht. Prachtig mooi om Gods schoonheid en grootheid door de natuur heen te zien. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik verlang wel weer naar het warme zonlicht, wat mooi om te beseffen dat de Heere God zelf ons licht is!! Allemaal reden genoeg voor iets moois. Dorine van Dozign heeft een mooie armband voor ons gemaakt, denk je...... die wil ik best graag hebben, laat je naam achter en misschien maak je er kans op!

Actievoorwaarde:


  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
  • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.Gods genade zichtbaar in ons huwelijksleven.


Hoe wordt Gods genade zichtbaar in ons Huwelijk? Welke rol heeft de Heere God ons als vrouw hierin gegeven? Hoe kunnen we daar in het dagelijks leven praktisch mee omgaan?
En wij hebben niet de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn, 1 Korinthe 2:12. Door het offer van  de Heere Jezus  zijn we compleet gerechtvaardigd, daardoor mogen we elke dag door genade wandelen. Het is Gods verlangen dat we steeds meer zicht krijgen op Zijn genade. Alles wat we krijgen in dit leven is genade, onze adem, een dak boven ons hoofd, ons huwelijk, eventuele kinderen. Elke dag mogen we groeien in Zijn genade, zodat we steeds meer zicht krijgen op de Heere Jezus.
Het Huwelijk is een weerspiegeling van Gods genade, ik neem jullie mee naar een aantal teksten over het huwelijk waarbij we gaan zien dat het huwelijk een weerspiegeling is van Christus en Zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. In 1 Korinthe 11: 3 beschrijft Paulus de scheppingsorde, niet door mensen ingesteld, maar door de Heere God zelf;  Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Het feit dat de Heere God de man als het hoofd van ons als vrouw ingesteld heeft wil ik even kort inzoomen. In Christus zijn man en vrouw gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk, we hebben een andere rol gekregen. Een punt waar we ons hart op mogen onderzoeken is of we erkennen dat de man ons hoofd is, ervaren we dit gezag? Het hoofdschap is niet bedoeld als autoritair, maar als een dienend en zichzelf overgevend gezag, Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven. Efeze 5:25. Het is een door God geschonken leiderschap aan onze mannen. Elke echtgenoot is uniek, dit leiderschap zal in de jaren die volgen zich ontwikkelen als wij onze mannen daarvoor de ruimte geven.
Hoe ziet dit hoofdschap er praktisch eruit?
Ten diepste weet ik dat mijn man het beste met mij voor heeft, het is zijn verlangen dat ik blij ben, geniet van de dingen. Als man en vrouw kom je voor veel keuzes te staan, in heel veel keuzes laat mijn man mij vrij, in wat ik koop in wat ik leuk vind om te doen, maar er zijn ook keuzes die wat belangrijker zijn, mijn man luistert naar mijn emoties, ik vertel wat mij goed lijkt en wat ik zou doen en dan komen we tot een compromis. Als het niet lukt om een compromis te sluiten dan geef ik de ruimte voor zijn keus met de wetenschap en het vertrouwen in de Heere God dat Hij mij ook door mijn man leidt.
Nu komt het ook voor dat ik als vrouw denk dat mijn man een verkeerde keus maak en daar ligt een mooi leerpuntje; Als onze man anders denkt dan hoeft dat nog niet perse verkeerd te zijn, hij ziet dingen vanuit een ander punt. Ik ben zelf heel snel in het maken van keuzes, mijn man denkt er even over na, hij bekijkt het van meerdere kanten, daar gaat wat tijd over heen, doordat ik leer om hem ruimte te geven heb ik zo vaak gezien dat zijn keuzes heel goed waren, standvastig en kalmer, ik ben de Heere God dankbaar voor zijn wijsheid.
  •          Geven we onze mannen de ruimte om het hoofdschap op zich te nemen?
  •          Luisteren we naar onze mannen?
  •          Geven we onze mannen de ruimte om na te denken?
  •         Belijden we onze kritiek op onze man?